CHOVATEL ZVÍŘAT V ZOO

Původní název našeho dlouhodobě realizovaného rekvalifikačního kurzu, nyní nově také ucelené „povolání“ národní soustavy povolání.

V rámci přerodu čistých rekvalifikací do profesních kvalifikací vzniklo několik kvalifikací tvořících jako celek úplnou profesní kvalifikaci (dále jen ÚPK) pod názvem Chovatel cizokrajných zvířat (41-99-M/17). Pro získání této ÚPK je třeba složit dílčí zkoušky ze tří profesních kvalifikací (dále jen PK) a to:

Naším cílem je i nadále vzdělávat posluchače komplexně. Vytvořili jsme proto ucelený program, který může připravit účastníky ke zkouškám výše zmíněných PK.

Kurz je určen především pro budoucí a začínající zaměstnance zoologických zahrad, záchranných stanic a podobných zařízení, teraristy, akvaristy, vedoucí chovatelských kroužků, eventuálně pro ty, kteří si chtějí rozšířit, doplnit nebo upevnit své znalosti a dovednosti v oblasti ošetřování zvířat chovaných v lidské péči.

Dílčí témata rekvalifikačního kurzu jsou akreditována MŠMT.

Výuka

Teoretická část je koncipována jako víkendové studium – pátek, sobota, neděle – ve stanovených intervalech (přibližně 1× za měsíc – celkem 8 bloků) formou přednášek a exkurzí. Plánované prostory pro výuku jsou na FAPPZ ČZU v Praze, v Zoo Hluboká, Zoo Jihlava, Safari Park Dvůr Králové, Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Ústí nad Labem (změna vyhrazena).

Náplní teoretické výuky je vedle obecných předmětů (biologické základy chovu zvířat, základy parazitologie a mikroklima stájí, obecné zootechniky a genetiky, etiky chovu zvířat a tvorba expozice, etologie, výživy a krmení zvířat a veterinární péče) kladen důraz na navazující výuku speciálních chovů (chov primátů, šelem, kopytníků, ptactva, drobných savců, akvaristika, teraristika a chov bezobratlých).

Praxe nezbytná pro získání rekvalifikace (80 hod/zaměření) je účastníkům zajištěna po domluvě ve spolupracujících zoo. Termíny na praxi se upřesňují se všemi účastníky
v průběhu prvních výukových bloků.

Teoretická výuka, praxe i exkurze probíhají v zúčastněných zoologických zahradách.

Kurz nově prodloužen ze 7 na 8 výukových bloků!

Cena pro veřejnost

 • kompletní kurz (příprava na 3 PK) + jedna vybraná zkouška PK 36 000 Kč (osvobozeno od DPH)
 • každá další související zkouška PK do 1 měsíce po absolvování kurzu + 10 000 Kč (12 100 Kč vč. 21 % DPH)

Cena pro zaměstnance zoo
(a podobné instituce)

 • kompletní kurz (příprava na 3 PK) + jedna vybraná zkouška PK 30 000 Kč (osvobozeno od DPH)
 • každá další související zkouška PK do 1 měsíce po absolvování kurzu + 10 000 Kč (12 100 Kč vč. 21 % DPH)

Termín

Zahájení listopad 2024

1.blok 1.-3. 11. 2024  FAPPZ ČZU (budova B)

2.blok 22.-24. 11. 2024 Zoo Hluboká

3.blok 13.-15. 12. 2024 Zoo Ostrava

4.blok 10.-12. 1. 2025 Zoo Plzeň

5.blok 31. 1.-2. 2. 2025 Zoo Olomouc

6.blok 28. 2.-2. 3. 2025 Zoo Jihlava

7.blok 21.-23. 3. 2025 Safari Park Dvůr Králové

8.blok 11.-13. 4. 2025 Zoo Ústí nad Labem

Závěrečná zkouška – dle individuální domluvy s posluchači

Změna termínů a místa vyhrazena. 

Zkouška

Uchazeč při podání přihlášky zvolí související PK, ke které bude po absolvování kurzu plnit závěrečnou zkoušku. K další související zkoušce je možné se přihlásit předem, v průběhu kurzu i po jeho ukončení, za předpokladu, že bude zkouška splněna do 1 měsíce od poslední výuky.

K úspěšnému dokončení rekvalifikace v rámci akreditace MŠMT je nezbytné splnit minimálně 80% docházky a praxi v rozsahu 80 hodin pro jednotlivá témata kurzu (savci, ptáci, terarijní zvířata) a úspěšně složit zkoušku z příslušné profesní kvalifikace dle platného hodnoticího standardu. Na základě toho absolvent obdrží „potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“ a „osvědčení o získání profesní kvalifikace“ (autorizujicí orgán MZe).

Podmínky

 1. účastník musí být starší 18let
 2. doložení lékařského potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty
 3. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz přihláška)
 4. čestné prohlášení o splnění hygienických podmínek v souladu s aktuálním vládním nařízením (viz přihláška)
 5. Uchazeč při podání přihlášky zvolí PK, ke které bude po absolvování kurzu skládat závěrečnou zkoušku. K další zkoušce je možné se přihlásit předem, v průběhu kurzu i po jeho ukončení, za předpokladu, že bude zkouška splněna do 1 měsíce od poslední výuky.
 6. Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování ani stravování.
 7. Uchazeč přihlášením do kurzu stvrzuje, že bere na vědomí následující – v rámci praxí konaných v průběhu kurzu je obvykle subjekty, u kterých je praxe konána, vyžadováno pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění, které jsou účastníci kurzu si povinni před zahájením praxe zajistit vlastním jménem a na vlastní náklady.
 

Rozšíření kurzu o doplňující zkoušky

Do 1 měsíce po absolvování kurzu je možné se přihlásit i k dalším zkouškám PK z následujícího výběru v ceně související zkoušky: