Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na www.svopap.cz, jehož provozovatelem je SVOPAP s.r.o.

Název firmy: SVOPAP s.r.o.

Sídlo firmy: U Mrázovky 1950/16, 150 00 Praha 5

IČ: 261 947 24

DIČ: CZ26194724

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78683

Kontaktní telefon: +420 721 854 189

Kontaktní email: tereza.svobodova@svopap.cz

Kontaktní adresa: SVOPAP s.r.o., U Mrázovky 1950/16, 150 00 Praha 5

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a)    Veškeré objednávky podané prostřednictvím www.svopap.cz jsou považovány za závazné.

b)    Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.

c)    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy.

d)    Při nákupu zboží firmou je nutno uvést k fakturační adrese identifikační číslo firmy a daňové identifikační číslo u plátců DPH.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

a)    Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Daňový doklad – záruční list je vždy součástí zásilky.

b)    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě skladem.
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

c)    Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

d)    Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem nebo finanční zálohu u atypického zboží nebo zboží na objednávku, které je např. zadáváno k výrobě. Tato záloha nebo platba je nevratná.

e)    Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

4. Práva a povinnosti kupujícího

a)    Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a telefonní číslo.

  dodací adresa je platná pouze zadaná v objednávce, nelze adresu měnit např. podle hodiny doručení

b)    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

  v případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou kupujícím hrazeny prodávajícímu náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné)

  v případě nepřevzetí objednávky – zásilky na dobírku je stanoveno penále 300 Kč na úhradu nutných nákladů, které prodávajícímu vznikly neodebráním objednávky, splatné do 14 kalendářních dnů od vrácení zásilky

  v případě nepřevzetí objednávky zboží – atypických dílů nebo exkluzivních dílů , které se nevyskytují ve větším počtu, např. vyráběné v menších sériích , které je zadáno k výrobě, je kupujícím hrazena prodávajícímu plná cena zboží – u tohoto zboží Vás kontaktujeme předem telefonicky nebo e-mailem pro potvrzení doby dodání a potvrzení objednávky s uvedením této skutečnosti, nebo požadavkem platby či zálohy předem dle bodu 3. d)

  lhůta pro převzetí objednávky – zásilky Českou poštou je 7 kalendářních dnů od doručení na dodací poštu včetně.

c)    Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně, e-mailem nebo telefonicky. V oznámení musí být přesný popis závady a opis (kopie) reklamačního protokolu.

5. Cena zboží a platební podmínky

a)    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    v hotovosti při osobním převzetí v místě domluveném mezi kupujícím a prodejcem;

    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 153517473/0600, vedený u společnosti GE Money Bank a.s. a dále jen „účet prodávajícího“);

b)    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

c)    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno následující ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

    V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží bude odesláno kupujícímu po připsání platby na účet.

d)    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Storno objednávky

Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do odeslání zboží přepravcem. Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

7. Vrácení zboží

Kupující má právo dle odst. 6 zák. č. 367/2000 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:

      Doručíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží na adresu: U Mrázovky 1950/16, 150 00 Praha 5

      Při zaslání zboží je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude dobírka převzata.

      Zboží vraťte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud je obal součástí výrobku nebo charakter výrobku požaduje zachovat obalový materiál např. plastové kelímky, kdy odstraněním obalu dochází k hygienickému znehodnocení výrobku, je obal požadován při vrácení zboží v nedotčené podobě.

      Peníze Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání odešleme stejným způsobem, jakým jsme platbu od kupujícího přijali. (Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen nahradit kupujícímu nejlevnější z nich.)

      Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

 8. Záruka a reklamace

Na veškeré zboží Vám poskytujeme záruku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží, není-li v záručním listě specifikována záruka ještě delší (tzv. prodloužená záruční doba). Ke zboží Vám dodáme potvrzený záruční list. U některých výrobků je záruční list nahrazen prodejním dokladem, v tomto případě je pro reklamaci potřeba pouze tento prodejní doklad, který Vám dodáme ke každému zboží. Lhůta vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Faktura přiložená k zásilce při platbě dobírkou a prodejka při platbě v hotovosti slouží zároveň jako dodací a záruční list. Po nákupu zboží je zákazník oprávněn uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

   Pokud má převzaté zboží nedostatky, může kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo požadavek na dodání nové věci/součásti bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny zboží.

   U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.  U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

SVOPAP s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.